چو سنگها ... صدای مرا گوش می کنی

سنگی و ...  ناشنیده فراموش میکنی

*فروغ


برچسب‌ها:

من اینجا ... 

در قاب یک آینه  " خالی " شده ام ...

مرده ام .

تو ...


برچسب‌ها:

دیوارها ...

کلید ندارند  !

تو ...


برچسب‌ها: